Ener group ENERGIA ODSÁVANIE
A FILTRÁCIA
POŽIARNA
OCHRANA
STAROSTLIVOSŤ
O BUDOVY
PROTOTYPY O NÁS REFERENCIE KONTAKT
Facility management
Nechajte si spravovať len tie zariadenia, ktoré to skutočne vyžadujú.
Ak ste skúsený vlastník nehnuteľnosti, iste budete súhlasiť s názorom, že komplexná a cielená starostlivosť o priestory je kľúčom k efektívnemu hospodáreniu
s prevádzkovými nákladmi. Každá budova vyžaduje odbornú starostlivosť. Práve vďaka nej dokážeme predĺžiť životnosť a funkčnosť technických zariadení v budove.

Prečo chcieť viac, ako ponúka klasický Facility management (FM)?

Naši klienti ihneď pochopili, že bežná údržba budov spájaná s FM už nie je dostatočne efektívna a v pomere cena/výkon je dokonca v mnohých prípadoch nevýhodná.
Preto sústredíme pozornosť na precíznu diagnostiku a optimálnu "zdravotnú" starostlivosť techniky budov.
zariadenia v budove Vieme, že pravidelná prevencia je účinnejšia a menej finančne náročná, ako urgentná poúrazová oprava.

Ako zistiť, v akom stave je budova a zariadenia v nej?

Jednoducho. Kontaktujte nás a objednajte si prehliadku vašej budovy a jej zariadení. Po kompletnom vyšetrení dostanete podrobnú "zdravotnú" dokumentáciu spolu
s návrhom optimálnej a účinnej terapie. Zaručujeme vám:
EFEKTÍVNOSŤ - HOSPODÁRNOSŤ - VÝKONNOSŤ

Dbáme na to, aby služby, ktoré vám odporučíme, boli nutné pre hospodárny chod.
 

 
      ČO PONÚKAME
  • Meranie a diagnostiku
  • Optimalizáciu prevádzky
  • Dohľad nad prevádzkou
  • Starostlivosť o zariadenia a celky
  • Prevzatie záruk a poskytovanie garancií     
  • Posudkovú činnosť

 

VÝVOJ STAROSTLIVOSTI O BUDOVY Starostlivosť o budovy

optimalizácia prevádzky

Väčšina z nás si iste spomína na časy, keď mali budovy vlastných domových správcov, ktorí sa starali o budovu a koordinovali aj prípadnú nutnú údržbu.

Etapu "domovníkov" čoskoro vystriedala éra riadiacich systémov. Všetky kontrolné a operačné procesy v budove sa začali ovládať pomocou elektroniky.

Kam zmizli domovníci?

Ich funkcie zanikli, pretože nemali uplatnenie. Bežný údržbár nedokázal samostatne pracovať bez pomoci odborníka na elektroniku. Vznikla medzera na trhu a tú sa snažili zaceliť spoločnosti, z ktorých sú už v dnešnej dobe nadnárodné korporácie. Tieto spoločnosti vyrábajúce elektroniku sa zamerali na služby spojené s používaním zariadení potrebných pri starostlivosti o budovy. A tak vznikol klasický Facility management. Éra riadiacich systémov pamätá aj na profesijný boom, ktorý zažívali povolania v oblasti elektroniky a programovania.

Ako si spomínané spoločnosti poistili odbyt svojich zariadení a služieb?

Mnohé riadiace systémy v budovách boli zámerne nastavené nesprávne a to často ešte v čase realizácie stavby. Zámerom takéhoto konania bolo dosiahnutie jednoznačnej odkázanosti majiteľa budovy na servise týchto spoločností, s cieľom poistenia odbytu služieb.

Tento krok bol iba ďalším zdrojom príjmov, na ktoré sa bežne používal nástroj - Facility management.
  dohľad nad prevádzkou

IT technológie a elektronizácia napredujú rýchlym tempom. Ich dostupnosť je omnoho vyššia ako v minulosti. Vzhľadom na to, že elektronika a zobrazovacie systémy dnes už patria k bežnej praxi, nie je dôvod, aby sa ďalej umelo vyzdvihovali a považovali za niečo nadštandardné.

Prečo Facility management starne a dopyt po ňom je stále menší?

Pretože jeho zastarané postupy už nenachádzajú širšie uplatnenie. Ich vzťah k majiteľom a prevádzkovateľom budov sa nedá považovať za priateľský.

Neustále pribúdajú sťažnosti na výšku poplatkov za služby spojené s poskytovaním FM. Prečo sa tieto zdajú klientom predražené?

FM rieši poskytovanie služieb klientom ako subdodávateľ. Štandardne nedisponuje internými zamestnancami, ktorí sú technicky vzdelaní, školení a zdatní v jednotlivých oblastiach starostlivosti o budovy. Všetky potrebné služby, úkony a zásahy FM zabezpečuje nepriamo cez ďalší subjekt. Tým sa pochopiteľne aj navyšuje cena pre konečného užívateľa, nehovoriac o rýchlosti dodania poskytovanej služby, pokiaľ ide o urgentný zásah.

V grafe, ktorý uvádzame nižšie, môžete nájsť detaily, ktoré naši klienti označili ako zásadné. Ide o ukazovatele rozdielov medzi službami, ktoré ako subdodávateľ zabezpečuje FM a službami, ktoré priamo poskytuje Ener group v jeho Modernej schéme orientovanej na budúcnosť.
  správca budov

Ako Moderná schéma funguje?
V čom je výnimočná?

V logickom a transparentnom zámere, smerujúcom k jednoznačnej účinnosti a maximálnej hospodárnosti.

V prípade modernej schémy hovoríme o skutočnej starostlivosti o budovu. Ide o cielenú službu zameranú na dôležité celky a rovnako dôležitú väzbu medzi nimi.

Na použitie modernej schémy je vhodné disponovať konkrétnymi predpokladmi. Táto efektívna forma starostlivosti s pragmatickým prístupom je zaujímavá najmä pre budovy a zariadenia, ktorých nosné technológie sú napríklad:
  • vzduchotechnika
  • klimatizácia
  • vykurovanie
  • chladenie
Dôvodom je podiel týchto systémov na celkovej spotrebe energie a tiež podiel na prevádzkyschopnosti.

Medzi najdôležitejšie faktory úspešnosti Modernej schémy patrí istota prameniaca z prítomnosti skúsených špecialistov Ener tímu. Títo profesionáli z rôznych technických oblastí disponujú množstvom schopností a zručností, ktoré sú potrebné priamo v oblastiach starostlivosti o budovy. Tieto modifikujú požiadavkám klienta a prostredia, aby vznikol požadovaný výsledok - zdravý a efektívny prevádzkový štýl.

údržba zariadení

prevádzka budovy ENER TÍM ODPORÚČA:
Nechajte si spravovať len tie zariadenia, ktoré to skutočne vyžadujú. Zdravie svojej budovy zverte skutočným lekárom, nie iba štatistom a röntgenovým pracovníkom. Nezabudnite, že IT technológie a elektronika sú štandardom a nie nosnou témou.

Budeme radi, ak podstata Modernej schémy vylieči aj vašu budovu a prinesie jej zdravý prevádzkový štýl.

Ener group Ener group a.s.
Drieňová 27, 821 02 Bratislava
+421 918 18 18 87
info@ener.sk
© Copyright 2015 Ener group a.s.
Všetky práva vyhradené.