ENERGIA ODSÁVANIE
A FILTRÁCIA
POŽIARNA
OCHRANA
STAROSTLIVOSŤ
O BUDOVY
PROTOTYPY O NÁS REFERENCIE KONTAKT
odsávanie nebezpečných látok
Poskytujeme kompletnú ponuku služieb od poradenstva, projektovej dokumentácie, až po realizáciu a servis zariadení.
Uvažujete o odsávaní a filtrácií? Prečo sú tieto systémy natoľko dôležité pre udržanie zdravého prostredia?

odsávanie splodín
Na začiatku tohto zámeru vždy stojí človek a ochrana jeho zdravia. Riadenou úpravou prostredia zlepšujeme pracovný výkon našich zamestnancov, zvyšujeme kvalitu práce a v neposlednom rade dbáme o ochranu životného prostredia. Tento v zásade jednoduchý, ale inteligentný element má široké spektrum využitia. Bez jeho účinku by nebolo možné dosiahnuť, aby mnohé zariadenia, prístroje, či celé technologické celky pracovali v požadovanom výkone počas celej svojej životnosti.
 
      NAVRHNEME A ZREALIZUJEME
  • odsávanie od výrobných procesov
  • sterilné prostredie
  • laboratórne prostredie
  • výbušné zóny
  • odsávanie nebezpečných látok
  • odsávanie výfukových plynov

laboratorne prostredia

protokol vonkajších vplyvov
Je laboratórium rizikovým pracovným prostredím?
Ako najúčinnejšie zachytiť potenciálne škodlivé a zdraviu nebezpečné látky?

Je všeobecne známe, že laboratóriá sú miesta výskumov, diagnostík, vyšetrení či pokusov.

Laboratórne prostredie je typické nielen pre oblasť zdravotníctva, ale aj pre farmaceutický, chemický, elektrotechnický priemysel a iné.

V mnohých spomenutých oblastiach je nutné dodržiavať prísny hygienický režim či presne určenú teplotu a vlhkosť vzduchu.

Poradíme, navrhneme a zabezpečíme vám spoľahlivé a zdravé prostredie vhodné pre vaše laboratórium.

zdravé prostredie
  priemyselne odsavanie

Medzi nežiaduce produkty priemyselného odvetvia patria také zdroje znečistenia, ktorým nie je možné predchádzať bežným vetraním. Tieto zdroje môžu byť nebezpečné pre životné prostredie. Ich prienik do vonkajšieho prostredia upravuje legislatíva.

Znečisťujúce látky vo forme pevného odpadu, prachu, dymu, hmly a plynu však dokážeme účinne odsať.

odsávanie laboratórií
Čo je základom kvalitného priemyselného odsávania?
Jednoznačne zachytávanie škodlivín priamo v epicentre zdroja znečistenia, čiže odsatie škodlivín priamo v bode ich vzniku. Tým sa zabráni ich rozptýleniu po miestnosti.

S čím dokážeme pomôcť?

Identifikujeme zdroje znečistenia a navrhneme účinné odsávanie a filtráciu. Výsledkom bude zdravšie pracovné prostredie, zníženie zdravotných a bezpečnostných rizík, ako aj minimalizácia množstva škodlivých emisií vypúšťaných do vonkajšieho prostredia.

Ako bonus ušetríte finančné zdroje, nakoľko pracovné nástroje a zariadenia sa v zdravom technickom prostredí pomalšie opotrebujú.

  vybusne zony
výbuch
Čo je výbuch?
Výbuch je rýchle spaľovanie zmesi paliva (napr. prachu) a bežného vzduchu (kyslíka). Koncentrácia paliva musí byť dostatočne vysoká, aby spustila reťazovú reakciu spaľovania.
Následky výbuchu môžu byť skutočne rozsiahle. Dochádza najmä k poškodeniu technológie a celkovej škode na zariadeniach.
Najzávažnejším následkom výbuchu je uvoľnenie škodlivín do prostredia s možným zdravotným rizikom. Aj keď nebezpečenstvo tvorby výbušných zmesí nemožno celkom vylúčiť, dokážeme obmedziť riziko vznietenia a účinky výbuchu.

Predstavme si, že pri výbuchu prachu je rýchlosť výslednej tlakovej vlny nižšia ako 340 m/s.
Ak je však zmes prachu vysoko rozvírená, dochádza k omnoho prudšiemu výbuchu a tlaková vlna môže dosiahnuť 2000 m/s a spôsobiť rozsiahlejšie škody. Práve preto je dôležité ohodnotiť aj také zdroje vznietenia, ako sú napríklad iskry od brúsenia, antistatického výboja, zvárania, elektrických iskier a horúcich materiálov z výrobného procesu.

V čom Vám pomôžeme?

Vypracujeme vám dokument o ochrane pred výbuchom, navrhneme a zrealizujeme potrebné opatrenia vo výbušnom prostredí.
vzduchotechnika 
Vedeli ste, že:
Od roku 1994 sú v rámci EÚ v platnosti jednotné predpisy, podľa ktorých je každý zamestnávateľ povinný stanoviť mieru nebezpečenstva tvorby potenciálne výbušného prostredia vo svojich prevádzkach.

Európska smernica 99/92/EC / ATEX 137 - na Slovensku prebratá do zákona 393/2006 Z.z., ktorý stanovuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom. Tento dokument sa stáva základom pre výber vhodného vzduchotechnického alebo odsávacieho systému.

Európska smernica 94/9/EC / ATEX 100a - na Slovensku prebratá do zákona Z.z. 296/2002, ktorý upravuje postupy posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Ener group a.s.
Drieňová 27, 821 02 Bratislava
+421 918 18 18 87
info@ener.sk
© Copyright 2015 Ener group a.s.
Všetky práva vyhradené.